وظیفه

وظایف منتطران در عصر غیبت

وظیفه

وظایف منتطران در عصر غیبت

ما را سرباز نام نهادن
سربازی که گاهی عرصه را ترک می کند و گاهی همراهی دشمن...
سربازی که با وجود    سر     باز      بودن باز هم دوستدار سر است و دوستدار هرآنچه نباید و رها کننده هر آنچه که ...
آقا
مولا
سردار
خود به فریاد برس که سرباز را دوست دار سر شدن را شاید تو بتوانی درمان کنی.